Prehlásenie klienta ku koučingovým sedeniam

PREHLÁSENIE UŽÍVATEĽA

Odoslaním objednávky na akýkoľvek produkt iný ako e-book a Uzatvorením Zmluvy o poskytnutí služby potvrdzujem, že v plnom rozsahu rozumiem nasledujúcim informáciám, súhlasím, že za týchto podmienok mi bude služba poskytnutá, rozumiem textu prehlásenia a vyjadrujem s ním výslovný súhlas:  

a.      ako súčasť sedení (online alebo offline) s Petrou Shrem alebo v rámci videí transformačného programu, sa naučím EFT – Techniku Emocionálnej Slobody, čo je uvoľňovacia technika. EFT predstavuje nový prístup k uvoľňovaniu stresu, ktorý používa meridiánový systém starovekej Čínskej medicíny na uvoľnenie stresu. Pomocou ľahkého poklepávania po akupresúrnych bodoch dochádza k zharmonizovaniu energetického systému tela. Techniku prevádzam sám/sama  na sebe, ľahkým poklepávaním prstov po akupresúrnych bodoch na tvári, vrchnej časti tela a rúk za účelom stimulácie nervových zakončení v spomenutých častiach tela;

b.      Petra Shrem nie je licencovaná psychiatrička, psychologička, sociálna pracovníčka alebo odborník na duševné zdravie. Petra Shrem nie je oprávnená určovať diagnózy v oblasti duševného zdravia, a nie je oprávnená predpisovať alebo odporúčať žiadne lieky. Rozumiem, že Petra Shrem neposkytuje žiadnu formu terapie;

c.      rozumiem, že informácie, ktoré mi budú na sedeniach prezentované, sú výlučne pre moje osobné účely a použitie a nie sú určené pre aplikáciu na iné osoby;

d.      rozumiem, že v rámci techník opísaných v písm. a. sa môžu vyplaviť na povrch nepríjemné emocionálne, psychické či fyzické pocity, nepríjemné spomienky, môžem zažiť určité emocionálne ťažkosti súvisiace s predchádzajúcimi životnými skúsenosťami. Emócie sa môžu prejaviť aj po sedeniach. Rozumiem, že mi je odporúčané konzultovať akékoľvek nepríjemné stavy s príslušným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, akým je licencovaný psychológ, psychiater, sociálny pracovník alebo odborník na duševné zdravie;

e.      okrem toho chápem, že použitím EFT je možné, že predtým živé alebo traumatické spomienky môžu zoslabnúť. To by mohlo nepriaznivo ovplyvniť moju schopnosť poskytovať podrobné právne svedectvo týkajúce sa traumatického incidentu;

f.       rozumiem, že keďže Petra Shrem nie je licencovaným psychológom, psychiatrom, sociálnym pracovníkom alebo odborníkom na duševné zdravie, môže byť zákonne vyzvaná, aby svedčila v súdnom konaní, do ktorého som  zapojený/á,  a môže byť nútená svedčiť o informáciách získaných počas mojej účasti na sedeniach.  Petra Shrem sľubuje, že všetky informácie, ktoré na sedeniach poskytnem, sú 100% dôverné v plnom rozsahu zákona. Rozumiem však, že beriem sa seba riziko, že môže byť vyzvaná svedčiť v súdnom konaní a môže byť nútená odhaliť o mne osobné informácie, ktoré by inak boli dôverné;

g.      informácie prezentované počas sedení, vrátane informácií o EFT, nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie, alebo prevenciu akejkoľvek choroby, ochorenia, závislostí alebo iných psychologických, emocionálnych, behaviorálnych alebo duševných porúch. EFT nie je náhradou za profesionálne lekárske, psychologické, psychiatrické alebo iné lekárske vyšetrenie a liečbu.  Chápem, že Petra Shrem neodporúča, aby som prestal navštevovať niektorého z odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo používať predpísané lieky bez konzultácie s príslušným zdravotníckym pracovníkom;

h.      Všetky príbehy iných klientov alebo odporúčania prezentované počas mojich sedení (online alebo offline) nepredstavujú záruku, alebo predpoveď, pokiaľ ide o moje výsledky v koučingovom programe. Chápem, že Petra Shrem neposkytuje žiadnu záruku, alebo predpoveď o mojich individuálnych výsledkoch v  programe. Ďalej chápem, že Petra Shrem dôrazne odporúča, aby som si pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí v oblasti zdravia vyhľadal odbornú lekársku pomoc;

i.        potvrdzujem, že som mal možnosť oboznámiť sa s podmienkami programu. Uzatvorením zmluvy potvrdzujem, že som si pozorne prečítal/a a úplne pochopil/a všetky body tohto prehlásenia a zmluvy a že súhlasím so všetkými  podmienkami, ktoré sú v nej uvedené. Táto dohoda je pre mňa záväzná, ako je aj záväzná pre mojich právnych nástupcov.