Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽIEB, LICENČNEJ DOHODY A UZATVÁRANIA ZMLÚV CEZ  STRÁNKU PETRASHREM.SK

AUTORSKO-PRÁVNA OCHRANA
 

1.     Všeobecné ustanovenia
 
1.1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, zmluvy o poskytovaní služby a licenčnej dohody uzatvorenej prostredníctvom stránky www.petrashrem.sk (ďalej len „webová stránka“), a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služby uzatvorenej medzi Užívateľom a poskytovateľom prostriedkami diaľkovej komunikácie (ďalej len „VOP“). Tieto obchodné podmienky tiež upravujú právne vzťahy záujemcu o poskytnutie služby a poskytovateľa, ktoré vzniknú odoslaním objednávky a/alebo zaplatením ceny za produkt  zo strany záujemcu.
1.2.    Poskytovateľom služby je INDUSTRIE-ELEKTRONIK – spol. s .r.o., so sídlom 040 01 Košice, Masaryková 2, IČO: 36 171 701 (ďalej len „Poskytovateľ“).

1.3.    Tento zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v prípade, ak k uzatvoreniu zmluvy dochádza s podnikateľským subjektom pre zabezpečenie jeho činnosti. Práva spotrebiteľa, povinnosti Poskytovateľa, ktorí uzatvorili zmluvu na diaľku upravuje aj Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Ďalej Zákon na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku). Tam, kde sa v tomto texte uvádza pojem zmluva o poskytovaní služby, má sa tým na mysli aj zmluva o poskytnutí licencie na elektronický obsah.

 

2.     Produkty a ochrana ich autorských práv

2.1.    Produkty poskytované prostredníctvom webovej stránky môže byť rôznou kombináciou elektronického obsahu (bod 2.2) a offline služieb (bod 2.3), presný popis produktu najmä jeho obsah, množstvo obsahu, časti jednotlivej služby, lehoty na plnenie a spôsob poskytovania služieb je uvedený ku každému produktu zvlášť a Užívateľ sa s ním môže oboznámiť na webovej stránke. 

Akýkoľvek produkt poskytovaný prostredníctvom webovej stránky je chránený príslušnými ustanoveniami Zák.č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon. 

 

2.2.    Elektronický obsah

2.2.1. E-book je elektronický obsah poskytovaný prostredníctvom webovej stránky cez elektronický systém, na základe ktorej Užívateľ získa prístup k elektronickému obsahu tak, že je mu umožnené stiahnutie jeho obsahu.  Obsah e-booku je chránená autorským právom, jeho popis a stručný obsah vrátane technických požiadaviek na možnosť zobrazenia obsahu je uvedený na webovej stránke. Užívateľ uzatvorením zmluvy získa prístup k elektronickému obsahu (ďalej len „Elektronický obsah“). Na účely týchto VOP sa za E-book považujú aj akékoľvek súbory v elektronickom formáte pdf alebo inom vhodnom elektronickom formáte, ktoré budú Užívateľovi poskytnuté v rámci iného produktu, napríklad v rámci transformačného programu.

2.2.2. Video, napríklad tréningové videá, online skupinové alebo videá individuálnych koučingových sedení sú súčasťou produktov poskytovaných prostredníctvom webovej stránky, najmä, nie však výlučne ako súčasť online kurzu (transformačného programu). Užívateľ získa prístup k videu a/alebo sa zúčastní online sedení prostredníctvom prístupu cez internet.

2.2.3. Za elektronický obsah sa na účely týchto VOP považujú aj akékoľvek videá, online tréningy, kurzy, prednášky, online osobný koučing, webináre, workshopy v oblasti osobnostného rozvoja, marketingu, predaja elektronického obsahu, sprístupnené Užívateľovi bez ohľadu na to, akým spôsobom sú tieto produkty označené na webovej stránke

2.2.4. Užívateľ berie na vedomie, že predmetom služby je v niektorých prípadoch aj poskytnutie kurzu, školenia, koučingu, workshopu, metoringového programu a pod. pre individuálny okruh účastníkov s vopred určeným termínom konania. V týchto prípadoch sa neaplikuje právo na bezdôvodné odstúpenie od zmluvy v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

 

2.3.    Offline služby

2.3.1. Offline produkty sú bližšie popísané na webovej stránke a sú nimi najmä kurzy, prednášky, workshopy, koučingové sedenia.

2.3.2. Workshop je seminár pre skupinu, napríklad skupinový transformačný program, ktorého miesto uskutočnenia, doba trvania a presný popis je uvedený na webovej stránke. 

2.3.3. Koučingový program tvoria koučingové sedenia, založené na vytvorení  profesionálneho vzťahu medzi koučom a klientom. Sedenia sú zamerané  na pomoc s vytvorením a rozvojom osobných, profesionálnych alebo obchodných cieľov a na rozvoj a realizáciu stratégie a/alebo plánu na dosiahnutie týchto cieľov.

 

3.     Licenčná dohoda

3.1.    Po uhradení ceny za sprístupnenie Elektronického obsahu produktu, ktorý si Užívateľ vybral z ponuky webovej stránky, Poskytovateľ sprístupní Elektronický obsah Užívateľovi. Sprístupnením sa rozumie technické umožnenie stiahnutia E-booku cez internet len a výlučne prostredníctvom podporovaných zariadení a softvéru. Akýkoľvek iný Elektronický obsah bude prístupný na diaľku prostredníctvom služby internet bez možnosti stiahnutia, ak Poskytovateľ neurčí inak. Užívateľ si E-book prevezme po jeho sprístupnení. Od momentu prevzatia E-booku alebo sprístupnenia iného Elektronického obsahu  Užívateľom sa povinnosti Poskytovateľa považujú za naplnené. Cena za sprístupnenie elektronického obsahu je zároveň cenou za poskytnutie licencie na jeho použitie podľa podmienok, uvedených v týchto VOP.

3.2.    Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi nevýhradné a časovo neobmedzené právo uchovávať si primeraný počet permanentných kópii E-booku, prezerať, používať a zobrazovať Elektronický obsah neobmedzene veľa krát, výlučne len pre svoje vlastné, osobné, nekomerčné použitie. Elektronický obsah bude považovaný za Poskytovateľom licencovaný Užívateľovi, ak Poskytovateľ neurčí inak.

3.3.    Užívateľ nie je oprávnený predávať, prenajímať, požičiavať, šíriť, distribuovať, vysielať, sublicencovať alebo iným spôsobom priraďovať práva k Elektronickému obsahu alebo akejkoľvek jeho časti akejkoľvek tretej strane, nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v Elektronickom obsahu. Používateľ nesmie obchádzať, modifikovať, znefunkčniť či odstraňovať ochranu, ktorá chráni Elektronický obsah. Nebude tiež nabádať, napomáhať alebo autorizovať inú osobu, aby tak činila.

3.4.    Užívateľ nemôže používať Službu ani Elektronický obsah pre akýkoľvek protizákonný účel. Používateľ berie na vedomie, že využitím Služby a zaplatením za licenciu na použitie Elektronického obsahu nedochádza k prenosu/prevodu autorských práv (duševného vlastníctva) Poskytovateľa ani žiadneho z jeho dodávateľov. Všetky súčasti Elektronického obsahu sú licencované, nie predávané, a takáto licencia je nevýhradná.

3.5.    Užívateľ má právo na počtom neobmedzený počet prístupov na obsah videa, Poskytovateľ však nie je povinný tento prístup poskytovať po uplynutí dvoch rokov od udelenia prístupu Užívateľovi, najmä, nie však výlučne v situácii, ak by Poskytovateľ prestal vykonávať činnosť v tejto oblasti poskytovania služieb. V prípade, ak Poskytovateľ prestane vykonávať činnosti v tejto oblasti poskytovania služieb pred uplynutím dvoch rokov odo dňa udelenia prístupu k videu, zaväzuje sa poskytnúť Užívateľovi video tak, aby si Užívateľ mohol stiahnuť jeho obsah.

3.6.    Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne alebo úplne obmedziť prístup v prípade, ak došlo k porušeniu autorských práv podľa týchto VOP alebo v prípade technických ťažkostí na strane poskytovateľa služby, cez ktorú Užívateľ pristupuje k obsahu videa. Obsah videa je chránený autorským právom.

3.7.    Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že Poskytovateľ nevyhotovuje záznam z individuálnych sedení (jeden Užívateľ a kouč), ktoré sú poskytované prostredníctvom internetu, na diaľku alebo ako offline sedenia a pre na  videá sa nevzťahuje ustanovenie tohto bodu 3 VOP.

3.8.  Elektronický obsah, vrátane kurzov, webinárov, školení, prednášok, sú duševným vlastníctvom Petry Shrem , e-mail: info@petrashrem.sk. Elektronickým obsahom na účel autorsko- právnej ochrany  je najmä obsahová platforma kurzu a webinára, ich logická štruktúra, textový a obrazový materiál, akékoľvek informácie, koučingová metodológia a postupy, transformačné procesy, Tappingové skriptá. 

 

4.     Podmienky poskytovania služby

4.1.    Poskytovateľ všetky služby  poskytuje prostredníctvom odborne vyškoleného kouča, ktorým je Petra Shrem. Užívateľ berie na vedomie, že akýkoľvek produkt, ktorý poskytuje nie je psychoterapiou, nenahrádza odbornú psychiatrickú terapiu ani diagnostiku. Užívateľ sa na účely tohto ustanovenia bodu 4 VOP označuje ako „klient“.

4.2.    Kouč sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v rámci sedenia, okrem prípadov, kedy je podľa všeobecne záväzných právnych predpisov oznámiť údaje orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu. Klient berie na vedomie,   že niektoré témy týkajúce sa jeho osoby môžu byť anonymne a hypoteticky zdieľané s ďalšími koučmi na účely školenia alebo konzultácie.

4.3.    Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po ukončení zmluvy o poskytovaní služby.

4.4.    Kouč nenesie žiadnu zodpovednosť za telesné, duševné a emocionálne zdravie klienta a jeho rozhodnutia.

4.5.    Klient je oprávnený kedykoľvek prerušiť individuálne koučingové sedenia a ukončením týchto sedení mu vzniká nárok na vrátenie ešte nespotrebovanej alikvotnej časti už vykonanej platby za tieto sedenia. Poskytovateľ sa zaväzuje klientovi vrátiť tieto prostriedky v lehote 5 pracovných dní do dňa doručenia písomnej žiadosti zo strany klienta.  Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že vzhľadom na charakter online transformačných programov klient nemá právo na vrátenie ešte nespotrebovanej časti ceny v prípade ukončenia programu zo strany klienta, ak Poskytovateľ v podmienkach konkrétneho produktu neurčí inak.

4.6.    Klient berie na vedomie, že koučing je komplexný proces, ktorý môže zahŕňať všetky oblasti života klienta, vrátane práce, financií, zdravia, vzťahov, vzdelávania a oddychu. Poskytovateľ klientovi negarantuje žiadne konkrétne výsledky a dosiahnutie cieľov,  rozhodovanie o tom, ako zvládnuť jednotlivé oblasti a ako do nich začleniť koučovanie a realizovať rozhodnutia, je výlučne zodpovednosťou klienta.

4.7.    Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za duševné zdravie a stav klienta, ktorý zároveň podstupuje  terapiu alebo je pod odbornou starostlivosťou u profesionála v oblasti duševného zdravia,  klient, ktorý je v takomto programe zároveň vyhlasuje, že konzultoval vhodnosť koučingového procesu  s  poskytovateľom starostlivosti o duševné zdravie a táto osoba si je vedomá môjho rozhodnutia podstúpiť koučingový proces. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé alebo ak poskytovateľ starostlivosti o duševné zdravie postupoval neprávne.

4.8.    Klient berie na vedomie, že koučovanie nie je náhrada za odborné poradenstvo vykonávané právnymi, lekárskymi, finančnými, obchodnými, duchovnými alebo inými kvalifikovanými odborníkmi. Klient sa zaväzuje v prípade potreby vyhľadať  nezávislé odborné poradenstvo v oblasti práva, zdravia, financií, obchodu a pod. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek úkony klienta, ktoré sú alebo môžu byť výsledkom koučingových sedení.

4.9.     Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je Prehlásenie klienta, ktoré tvorí prílohu týchto VOP

  

5.     Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby/elektronického obsahu

5.1.    Záujemca, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, ktorá požiada o poskytnutie služby  prostredníctvom webovej stránky www.petrashrem.sk, objedná produkty tak, že požadované produkty vyberie z ponuky na webovej stránke a vykoná úhradu alebo požiada o úhradu na základe faktúry za tieto produkty spôsobom opísaným na webovej stránke a na základe inštrukcií, ktoré sú zobrazené na webovej stránke po výbere produktov. Záujemca o poskytnutie produktov odoslaním objednávky potvrdzuje, že tieto práva a povinnosti zmluvných strán budú upravovať jeho zmluvný vzťah s Poskytovateľom. Akceptáciou objednávky zo strany Poskytovateľa dochádza k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí služby a/alebo poskytnutí licencie na Elektronický obsah medzi klientom (pôvodne záujemcom) a Poskytovateľom. Ak Poskytovateľ neoznámi Užívateľovi inak, Objednávka sa považuje za akceptovanú obdržaním platby za službu na účet Poskytovateľa. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností sa uvádza, že k uzatvoreniu zmluvy dochádza vždy najskôr obdržaním platby za objednanú službu a klient nie je zaviazaný platbu vykonať už odoslaním objednávky.

5.2.    Záujemca je pred uzatvorením zmluvy povinný  pri registrácii na webovej stránke  pravdivo uviesť všetky vyžadované osobné údaje.  Záujemca/Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nenesie zodpovednosť, ak sa niektorý záujemcom/Užívateľom poskytnutý údaj ukáže ako nepravdivý.

5.3.    Vzhľadom na charakter ponúkaných produktov, Užívateľ musí byť v čase uzatvorenia zmluvy s Poskytovateľom starší ako 18 rokov. Poskytovateľ považuje vyplnenie objednávkového formulára zo strany Užívateľa za čestné prehlásenie, že Užívateľ dosiahol v čase uskutočnenia objednávky online - produktov 18 rokov veku. Pri notifikovaní zo strany tretej osoby o nesprávnosti údajov o veku Užívateľa bude v prípade osoby maloletej ako odberateľa produktov okamžite zablokovaný prístup k poskytovaným produktom, bez možnosti vrátenia platby, ak sa právny zástupca maloletého s Poskytovateľom nedohodnú inak.

5.4.    Poskytovateľ poskytne Elektronický obsah v bežne používaných formátoch, pričom nezodpovedá za to, že Elektronický obsah bude možné prehliadnuť na akomkoľvek technickom zariadení. 

 

6.     Povinnosti Poskytovateľa a lehota na poskytnutie služby

6.1.    Poskytovateľ je povinný:

6.1.1.   dodržať cenu, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky Užívateľom, ak došlo k akceptácii objednávky,

6.1.2.   poskytnúť službu riadne a včas ,

6.1.3.   dodať službu podľa objednávky, za predpokladu, že došlo k jej akceptácii.

6.2.    Poskytovateľ  sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi služby v nasledovných lehotách:

6.2.1.   sprístupnenie Elektronického obsahu bezodkladne po uhradení ceny, najneskôr do 24 hodín od uhradenia ceny, s výnimkou produktov (najmä transformačné programy), pri ktorých z popisu služby vyplýva postupné sprístupňovanie obsahu po uplynutí času od sprístupnenia prvej časti obsahu a podobne.

6.2.2.   Službu workshop podľa podmienok uvedených v popise produktu,

6.2.3.   Koučingové sedenia podľa podmienok uvedených v popise produktu pričom konkrétny termín individuálnych sedení je predmetom dohody medzi klientom a koučom, termíny a frekvencia skupinových koučingových sedení (online alebo offline) je uvedený v popise produktu na webovej stránke.

6.3.    Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že ak z týchto VOP alebo zo samotnej objednávky vyplýva doba dodania kratšia ako 14 dní (najmä, nie však výlučne sprístupnenie Elektronického obsahu)a pri odoslanej objednávke lebo kedykoľvek neskôr požiada alebo súhlasí s termínom dodania služby, ktorý je kratší ako 14 dní od uzatvorenia zmluvy, súhlasí, aby mu bola služba a/alebo elektronický obsah poskytnutý v tejto lehote kratšej ako 14 dní od uzatvorenia zmluvy a berie na vedomie, že v týchto prípadoch už nemá po poskytnutí služby právnej pomoci právo odstúpiť od zmluvy podľa §7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Právo Užívateľa na odstúpenie od zmluvy z iných dôvodov týmto nie je dotknuté. Za poskytnutú službu sa považuje udelenie prístupu k Elektronickému obsahu a/alebo možnosť jeho stiahnutia vzdialeným prístupom prostredníctvom internetu.

 

7.     Odstúpenie od zmluvy

7.1.    Užívateľ je podľa §7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od jej uzatvorenia. Toto právo nemá v prípade, ak mu už bola poskytnutá služba v lehote kratšej ako 14 dní od uzatvorenia zmluvy s jeho súhlasom a s poučením, že po poskytnutí služby už nebude mať právo od zmluvy odstúpiť (bod 6.3 VOP). V tomto prípade má Užívateľ právo odstúpiť od zmluvy do poskytnutia služby, najneskôr do 14 dní od uzatvorenia zmluvy.

7.2.    Užívateľ postupuje pri odstúpení od zmluvy tak, že tento jednostranný právny úkon adresuje písomne na adresu sídla Poskytovateľa alebo e-mailom na e-mailovú adresu info@petrashrem.sk, pričom Poskytovateľ bude ako odstúpenie od zmluvy akceptovať akýkoľvek slovný výraz, z ktorého vyplýva nepochybná vôľa Užívateľa od zmluvy odstúpiť podľa § 7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Užívateľ tak môže urobiť aj prostredníctvom zaslania vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je ako príloha týchto všeobecných obchodných podmienok pripojený na konci tohto dokumentu. V prípade, ak dôjde k platnému odstúpeniu od zmluvy, Poskytovateľ vráti Užívateľovi už zaplatenú cenu za Službu a/alebo Elektronický obsah najneskôr do piatich pracovných dní. O obdržaní odstúpenia od zmluvy vydá Poskytovateľ Užívateľovi potvrdenie a to písomne na jeho adresu alebo e-mailovú adresu.

7.3.    Odstúpením od zmluvy o poskytovaní služieb alebo poskytnutí Elektronického obsahu sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde druhej strane. V prípadoch, ak poskytovaná služba spĺňa definície uvedené v bode 2.2.4 týchto VOP, užívateľ nemá vzhľadom na charakter služby právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní od jej uzatvorenia podľa §7 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

7.4.    Užívateľ je v prípade služieb podľa bodu 2.2.4 týchto VOP oprávnený od zmluvy odstúpiť kedykoľvek aj bez udania dôvodu a to zaslaním e-mailu o odstúpení na e-mailovú adresu: info@petrashrem.sk (tzv. Storno)

7.5.    Storno podmienky v prípade doručenia odstúpenia:

7.5.1. v lehote 30 dní alebo viac dní pred dojednaným dátumom začatia poskytovania služby, je Poskytovateľ povinný vrátiť Užívateľovi obdržané platby za službu v plnej výške, 

7.5.2. v lehote kratšej ako 30 dní a dlhšej ako 15 dní pred dojednaným dátumom začatia poskytovania služby, je Poskytovateľ povinný vrátiť Užívateľovi obdržané platby za službu vo výške 50%  Zostávajúca platba za služby sa považuje za storno poplatok na kompenzáciu straty Poskytovateľa.

7.5.3. v lehote kratšej ako 15 dní pred dojednaným dátumom začatia poskytovania služby, nie je Poskytovateľ povinný vrátiť Užívateľovi obdržané platby za službu. Platba za služby sa považuje za storno poplatok na kompenzáciu straty Poskytovateľa.

7.6.    Poskytovateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť:

7.6.1. bez uvedenia dôvodu a to najmä, nie však výlučne, napríklad z nepredvídateľných dôvodov na strane osoby, prostredníctvom ktorej službu poskytuje, ak dôvody znemožňujú službu poskytnúť (napr. choroba, karanténa) V prípade tohto odstúpenia od zmluvy zo strany Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný vrátiť užívateľovi všetky platby za služby,

7.6.2. ak je Užívateľ v omeškaní so zaplatením ceny za službu riadne a včas. V prípade porušenia povinnosti Užívateľa zaplatiť za objednanú službu cenu riadne a včas je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške dojednanej ceny služby a to za splnenia podmienky, že služba nebude poskytnutá z dôvodu odstúpenia od zmluvy zo strany  Poskytovateľa,

7.6.3. ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu Užívateľa zavádzať Poskytovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov,

7.7.    V prípade, ak dôjde k  odstúpeniu od zmluvy, na základe ktorého vyplýva povinnosť vrátiť Užívateľovi platbu za službu alebo jej časť, Poskytovateľ vráti Užívateľovi už zaplatenú cenu za službu najneskôr do piatich pracovných dní.

7.8.    O obdržaní odstúpenia od zmluvy zo strany Užívateľa vydá Poskytovateľ Užívateľovi potvrdenie a to písomne na jeho adresu alebo e-mailovú adresu.

7.9.    Splatnosť zmluvných pokút podľa týchto VOP je 5 dní odo dňa výzvy Poskytovateľa na úhradu.

7.10.    Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje okamihom, keď prejav vôle odstúpiť dôjde druhej strane.

 

8.     Reklamácie a sťažnosti

8.1.       Užívateľ môže reklamovať poskytnutú službu písomne na e-mailovú adresu info@petrashrem.sk.

8.2.       Poskytovateľ Užívateľovi o podanej reklamácii a/alebo sťažnosti na poskytnuté služby vystaví bezodkladne písomné potvrdenie, ktoré bude odoslané na adresu Užívateľa alebo na e-mailovú adresu Užívateľa oznámenú pri registrácii.

8.3.       Pri uplatnení reklamácie Užívateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné údaje (adresu bydliska, pobytu, príp. sídla, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa Užívateľa došlo k obmedzeniu kvality poskytnutej služby. Ďalej uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým  spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobné prevzatie, zaslanie poštou), prípadne ďalšie potrebné údaje. V prípade reklamácie správnosti vyúčtovania za poskytnutú Službu musí Užívateľ uviesť aj účtovné obdobie, ktorého sa reklamácia týka.

8.4.       Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

8.5.       Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie uvedenej v bode 3 tohto článku má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu služby za inú.

8.6.       O vybavení reklamácie vydá Poskytovateľ Užívateľovi výstupný protokol, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. Spolu s odovzdaním výstupného protokolu predávajúci splní aj svoju povinnosť, ktorá mu z reklamácie vyplýva.

8.7.       O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Užívateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným a príp. aj prijímacím protokolom na e-mailovú adresu Užívateľa, v prípade, ak Užívateľ požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie prostredníctvom e-mailu. Ak Užívateľ požiada o zaslanie informácie poštou, Poskytovateľ zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu Užívateľa uvedenú v reklamácii.

8.8.       Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

8.9.       Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia - Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, adresa: poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 a jej podriadené miestne príslušné Inšpektoráty.

8.10.     Ak sa na poskytovanej službe vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Užívateľ právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Poskytovateľ.

8.11.    Užívateľ má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy: 

8.11.1.        ak ponúkaná služba vykazuje vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa služba mohla riadne využívať ako služba bez vady, 

8.11.2.        ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady službu riadne využívať; za opätovné vyskytnutie sa vady sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich odstráneniach, 

8.11.3.        ide síce o odstrániteľné vady, avšak Užívateľ nemôže pre väčší počet vád službu riadne využívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu využívaniu služby, 

8.11.4.        Poskytovateľ nevybaví reklamáciu v 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa má za to, že ide o neodstrániteľnú vadu).

8.12.    Ak sa na ponúkanej službe objavia iné neodstrániteľné vady, má Užívateľ právo na primeranú zľavu z ceny služby.

8.13.    Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z účtovanej (fakturovanej) ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania služby. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Poskytovateľ.

8.14.    Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov: 

8.14.1.             odstránením vady poskytovanej služby, 

8.14.2.             výmenou služby za inú po predchádzajúcej dohode s Užívateľom, 

8.14.3.             vrátením ceny zaplatenej za poskytovanú službu (pri odstúpení od zmluvy) 

8.14.4.             vyplatením primeranej zľavy z ceny poskytovanej služby, 

8.14.5.             odôvodneným zamietnutím reklamácie.

8.15.    V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej sumy, Poskytovateľ zúčtuje oprávnene reklamovanú cenu za službu v najbližšom zúčtovacom období, prípadne obdobiach až do vrátenia celej oprávnene reklamovanej ceny, prípadne dohodne s kupujúcim Užívateľom predĺženie predplateného obdobia poskytovania Služby. Pokiaľ bola cena účtovaná (fakturovaná) za jednorazovo poskytnutú službu, suma vo výške oprávnene reklamovanej ceny sa kupujúcemu Užívateľovi vráti.

 

9.     Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente tu: https://petrashrem.sk/ochrana-osobnych-udajov/ 

10.  Záverečné ustanovenia

10.1.    Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Poskytovateľa.

10.2.    Pre práva a povinnosti záujemcu/Užívateľa a Poskytovateľa platia obchodné podmienky platné v čase vzniku právneho úkonu.

10.3.    Záujemca/Užívateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že písomná komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná elektronicky vo forme e-mailových správ.

10.4.    Záujemca/Užívateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

V Košiciach, 1.10.2019

 

Na nasledujúcich stranách týchto VOP:

 

a.      Formulár na dostúpenie od zmluvy

b.      Prehlásenie klienta ku koučingovým sedeniam

VZOROVYÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Spoločnosti INDUSTRIE-ELEKTRONIK – spol. s .r.o., so sídlom 040 01 Košice, Masaryková 2, IČO: 36 171 701 (ďalej len „Poskytovateľ“) týmto oznamujem,  že odstupujem (odstupujeme) od zmluvy na o poskytnutí Služby/Elektronického obsahu, ktorú som uzatvoril odoslaním záväznej objednávky cez stránku www.petrashrem.sk.

 

Dátum objednania...........................................................(nie je potrebné uvádzať, ak klient vykonal len jednu objednávku alebo ak ju identifikoval iným spôsobom ako dátumom tak, že sa dá odlíšiť od iných jeho objednávok)

 

Meno a priezvisko Užívateľa:

 

 

......................................................................................................................................

 

 

 

Adresa: ...............................................................................................................................

 

 

Podpis Užívateľa  .............................................................................................................................. (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum a miesto ..............................................................

Formulár zasielajte na adresu Poskytovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu: ..............

 

 

PREHLÁSENIE UŽÍVATEĽA

 

Odoslaním objednávky na akýkoľvek produkt iný ako e-book a Uzatvorením Zmluvy o poskytnutí služby potvrdzujem, že v plnom rozsahu rozumiem nasledujúcim informáciám, súhlasím, že za týchto podmienok mi bude služba poskytnutá, rozumiem textu prehlásenia a vyjadrujem s ním výslovný súhlas:  

 

a.      ako súčasť sedení (online alebo offline) s Petrou Shrem alebo v rámci videí transformačného programu, sa naučím EFT – Techniku Emocionálnej Slobody, čo je uvoľňovacia technika. EFT predstavuje nový prístup k uvoľňovaniu stresu, ktorý používa meridiánový systém starovekej Čínskej medicíny na uvoľnenie stresu. Pomocou ľahkého poklepávania po akupresúrnych bodoch dochádza k zharmonizovaniu energetického systému tela. Techniku prevádzam sám/sama  na sebe, ľahkým poklepávaním prstov po akupresúrnych bodoch na tvári, vrchnej časti tela a rúk za účelom stimulácie nervových zakončení v spomenutých častiach tela;

 

b.      petra Shrem nie je licencovaná psychiatrička, psychologička, sociálna pracovníčka alebo odborník na duševné zdravie. Petra Shrem nie je oprávnená určovať diagnózy v oblasti duševného zdravia, a nie je oprávnená predpisovať alebo odporúčať žiadne lieky. Rozumiem, že Petra Shrem neposkytuje žiadnu formu terapie;

 

c.      rozumiem, že informácie, ktoré mi budú na sedeniach prezentované, sú výlučne pre moje osobné účely a použitie a nie sú určené pre aplikáciu na iné osoby;

 

d.      rozumiem, že v rámci techník opísaných v písm. a. sa môžu vyplaviť na povrch nepríjemné emocionálne, psychické či fyzické pocity, nepríjemné spomienky, môžem zažiť určité emocionálne ťažkosti súvisiace s predchádzajúcimi životnými skúsenosťami. Emócie sa môžu prejaviť aj po sedeniach. Rozumiem, že mi je odporúčané konzultovať akékoľvek nepríjemné stavy s príslušným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, akým je licencovaný psychológ, psychiater, sociálny pracovník alebo odborník na duševné zdravie;

 

e.      okrem toho chápem, že použitím EFT je možné, že predtým živé alebo traumatické spomienky môžu zoslabnúť. To by mohlo nepriaznivo ovplyvniť moju schopnosť poskytovať podrobné právne svedectvo týkajúce sa traumatického incidentu;

 

f.       rozumiem, že keďže Petra Shrem nie je licencovaným psychológom, psychiatrom, sociálnym pracovníkom alebo odborníkom na duševné zdravie, môže byť zákonne vyzvaná, aby svedčila v súdnom konaní, do ktorého som  zapojený/á,  a môže byť nútená svedčiť o informáciách získaných počas mojej účasti na sedeniach.  Petra Shrem sľubuje, že všetky informácie, ktoré na sedeniach poskytnem, sú 100% dôverné v plnom rozsahu zákona. Rozumiem však, že beriem sa seba riziko, že môže byť vyzvaná svedčiť v súdnom konaní a môže byť nútená odhaliť o mne osobné informácie, ktoré by inak boli dôverné;

 

g.      informácie prezentované počas sedení, vrátane informácií o EFT, nie sú určené na diagnostikovanie, liečenie, alebo prevenciu akejkoľvek choroby, ochorenia, závislostí alebo iných psychologických, emocionálnych, behaviorálnych alebo duševných porúch. EFT nie je náhradou za profesionálne lekárske, psychologické, psychiatrické alebo iné lekárske vyšetrenie a liečbu.  Chápem, že Petra Shrem neodporúča, aby som prestal navštevovať niektorého z odborníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti alebo používať predpísané lieky bez konzultácie s príslušným zdravotníckym pracovníkom;

 

h.      Všetky príbehy iných klientov alebo odporúčania prezentované počas mojich sedení (online alebo offline) nepredstavujú záruku, alebo predpoveď, pokiaľ ide o moje výsledky v koučingovom programe. Chápem, že Petra Shrem neposkytuje žiadnu záruku, alebo predpoveď o mojich individuálnych výsledkoch v  programe. Ďalej chápem, že Petra Shrem dôrazne odporúča, aby som si pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí v oblasti zdravia vyhľadal odbornú lekársku pomoc;

 

i.        potvrdzujem, že som mal možnosť oboznámiť sa s podmienkami programu. Uzatvorením zmluvy potvrdzujem, že som si pozorne prečítal/a a úplne pochopil/a všetky body tohto prehlásenia a zmluvy a že súhlasím so všetkými  podmienkami, ktoré sú v nej uvedené. Táto dohoda je pre mňa záväzná, ako je aj záväzná pre mojich právnych nástupcov.